Aktuellt

Läs vad som är på gång i miljöministeriet! Här hittar du nyheter, pressmeddelanden, nyheter och publikationer.

Pressmeddelanden

Nu bereds långsiktiga mål för livsmiljöprogrammet Helmi – en brett sammansatt styrgrupp och arbetsgrupp har tillsatts

24.1.2020
Miljöministeriet har i dag tillsatt ett projekt för att bereda innehållet i och målen för livsmiljöprogrammet Helmi fram till 2030. Programmet, som inletts av miljöministeriet, är ett viktigt verktyg i arbetet med att stoppa förlusten av biologisk mångfald i Finland. Inom ramen för programmet ska myrar restaureras och skyddas, fågelvatten och våtmarker restaureras, vårdbiotoper och skogliga livsmiljöer vårdas samt naturen på stränder och i vatten återställas.

Revideringen av naturvårdslagstiftningen inleds med ett samråd med allmänheten

24.1.2020
Revideringen av naturvårdslagstiftningen har nu inletts. I det inledande skedet ordnas ett samråd där allmänheten har möjlighet att framföra synpunkter. Inom ramen för projektet revideras naturvårdslagen och naturvårdsförordningen, och det kommer också att beredas en ny lag om ersättning av skador som orsakats av arter som fridlysts med stöd av naturvårdslagen. Dessutom ska förfarandet för ekologisk kompensation utvecklas.

Räntestödslån för byggande och ombyggnad av bostäder med skäliga boendekostnader

23.1.2020
Statsrådet har fattat beslut om 2020 års dispositionsplan för bevillningsfullmakterna när det gäller statligt understödd bostadsproduktion. Målet är att främja produktion av hyresbostäder med skäliga boendekostnader. I enlighet med riksdagens beslut fördelas fullmakter till ett belopp om sammanlagt 1 410 miljoner euro.

Nu finns möjlighet att kommentera den långsiktiga renoveringsstrategin – målet att underlätta renoveringar som förbättrar byggnaders energiprestanda

23.1.2020
Miljöministeriet ber om kommentarer till ett utkast till långsiktig renoveringsstrategi. Strategin ska underlätta frivillig och kostnadseffektiv renovering av byggnadsbeståndet så att det uppnår en hög grad av energieffektivitet och blir koldioxidsnålt före 2050. Strategin utgör ett led i genomförandet av direktivet om byggnaders energiprestanda, som trädde i kraft 2018.

Unga tar fram rekommendationer med tanke på de internationella mål för biologisk mångfald som fastställs senare i år

21.1.2020
Fredagen den 24 januari ordnar Pohjola-Nordens Ungdomsförbund och miljöministeriet en workshop för unga kring temat biologisk mångfald. Under workshoppen får deltagarna ta fram egna rekommendationer med tanke på de internationella mål för biologisk mångfald som kommer att fastställas senare i år. Eftersom giltighetstiden för de nuvarande målen går ut ställs det upp nya mål som ska bidra till att stoppa förlusten av biologisk mångfald.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 28.3.2017 kl. 9.48, uppdaterad 27.5.2019 kl. 13.37