Hyppää sisältöön

Rakenteiden lujuus ja vakaus

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan siten, että sen rakenteet ovat lujia ja vakaita, soveltuvat rakennuspaikan olosuhteisiin ja kestävät rakennuksen suunnitellun käyttöiän. Kantavien rakenteiden suunnittelun ja mitoituksen on perustuttava rakenteiden mekaniikan sääntöihin ja yleisesti hyväksyttyihin suunnitteluperusteisiin taikka luotettaviin koetuloksiin tai muihin käytettävissä oleviin tietoihin. Rakennuksen rakentamisessa on käytettävä rakenteiden lujuuden ja vakauden kannalta soveltuvia rakennustuotteita.

Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät siihen rakentamisen ja käytön aikana kohdistuva kuormitus aiheuta sortumista, lujuutta tai vakautta haittaavia muodonmuutoksia eikä vaurioita rakennuksen muita osia taikka rakennukseen asennettuja laitteita tai kiinteitä varusteita. Lisäksi rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että ulkoisen syyn rakenteille aiheuttama vaurio ei ole suhteettoman suuri sen aiheuttaneeseen tapahtumaan verrattuna.

Kantavia rakenteita koskevat olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät, kun rakenteet suunnitellaan ja toteutetaan eurokoodien sekä niitä koskevien kansallisten valintojen mukaan. Muun suunnittelu- ja toteutusjärjestelmän soveltaminen on mahdollista, kun suunnittelu ja toteutus johtaa rakenteiden lujuuden ja vakauden, käyttökelpoisuuden ja käyttöiän kannalta olennaisten teknisten vaatimusten täyttymiseen.

 

Suomen rakentamismääräyskokoelma, lujuus ja vakaus

Osat, joihin koottu säännökset ja ohjeet Ohje Taustamateriaali

Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista, 477/2014

3/16 ympäristöministeriön asetus rakenteiden suunnitteluperusteita koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1990

Rakenteiden yleiset suunnitteluperusteet, säännökset ja ohjeet, 2016

 

Ym asetukset rakenteiden kuormia koskevista kansallisista valinnoista:

4/16 ympäristöministeriön asetus rakenteiden tilavuuspainoa, omaa painoa ja rakennusten hyötykuormia koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1991-1-1

5/16 ympäristöministeriön asetus palolle altistettujen rakenteiden rasituksia koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1991-1-2

6/16 ympäristöministeriön asetus lumikuormia koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1991-1-3

7/16 ympäristöministeriön asetus tuulikuormia koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1991-1-4

8/16 ympäristöministeriön asetus lämpötilakuormia koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1991-1-5

9/16 Ympäristöministeriön asetus toteuttamisen aikaisia kuormia koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1991-1-6

10/16 ympäristöministeriön asetus rakenteiden onnettomuuskuormia koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1991-1-7

11/16 ympäristöministeriön asetus nostureiden ja muiden koneiden aiheuttamia kuormia koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1991-3

12/16 ympäristöministeriön asetus siilojen ja säiliöiden kuormia koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1991-4

Kuormat, säännökset ja ohjeet, 2019

Lisätty ohje KL EN 1991-1-1 kohta 10

 

Betonirakenteet, ohjeet, 2019

 

Kaavassa 1.5 sivulla 27 ollut lyöntivirhe on korjattu 8.3.2017.

16.12.2019 on otettu huomioon standardi SFS EN 1992-4:2018 ja lisätty sitä koskeva kansallinen liite sekä standardin muutos SFS-EN 1992-1-2:2005/A1:2019

  Betoniharkkorakenteet, ohjeet, B9 (1993)  
  Teräsrakenteet, ohjeet, 2019

CEN/TC 250/SC3 on todennut standardia EN 1993-1-4 koskevan turvallisuuspuutteen liittyen standardin kohtaan 5.4.2.1, nurjahduskäyrät. SC3:n suositus on, että standardin taulukon 5.3 sijasta tulee soveltaa korjaussivun prA2:2019 taulukon 5.3 arvoja. http://www.eurocodes.fi/

  Betoni-teräs -liittorakenteet, ohjeet, 2016  
  Puurakenteet, ohjeet, 2016  
  Muuratut rakenteet, ohjeet, 2016  

Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista, 465/2014

13/16 Ympäristöministeriön asetus geoteknisen suunnittelun yleisiä sääntöjä koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1997-1

Pohjarakenteet, säännökset ja ohjeet, 2018  
  Alumiinirakenteet, ohjeet, 2018  

Tuotteita koskevat olennaiset tekniset vaatimukset

125/2016 Ympäristöministeriön asetus hitsattavien betoniterästen ja betoniteräsverkkojen olennaisista tehnisistä vaatimuksista

 

Perustelumuistio asetukseen 125/2016

Lisätietoja:
Rakennusneuvos Jukka Bergman, p. 0295 250057, etunimi.sukunimi@ym.fi
Rakennusneuvos Jorma Jantunen, p. 0295 250105, etunimi.o.sukunimi@ym.fi. (betonirakentet, puurakenteet ja muuratut rakenteet)

Julkaistu 29.12.2016 klo 12.37, päivitetty 17.12.2019 klo 15.21