Hyppää sisältöön

Suunnittelu ja valvonta

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on oltava hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava myös siitä, että rakennushankkeessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat ja että muillakin rakennushankkeessa toimivilla on heidän tehtäviensä vaativuus huomioon otettuna riittävä asiantuntemus ja ammattitaito.

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä tässä laissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään. Valvontatehtävän laajuutta ja laatua harkittaessa otetaan huomioon rakennushankkeen vaativuus, luvan hakijan ja hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavien henkilöiden asiantuntemus ja ammattitaito sekä muut valvonnan tarpeeseen vaikuttavat seikat.

Rakennustyö on tehtävä siten, että se täyttää rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset.

Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen. Valvonta kohdistuu viranomaisen päättämissä työvaiheissa ja laajuudessa rakentamisen hyvän lopputuloksen kannalta merkittäviin seikkoihin.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Rakennusluvassa tai aloituskokouksessa sovittujen rakennusvaiheiden vastuuhenkilöiden sekä työvaiheita tarkastaneiden on varmennettava tekemänsä tarkastukset rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Rakennustyön tarkastusasiakirjaan tehtävät merkinnät muodostavat koko rakennustyön kulun kuvauksen rakennustyön aloittamisen edellytysten toteamisesta loppukatselmuksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiselle loppukatselmuspöytäkirjan liitteeksi luovutettavaan tarkastusasiakirjan yhteenvetoon.

Asetus

Taustamateriaali

Ohje

Voimassa oleva rakentamismääräyskokoelma, suunnittelu ja työnjohto:

Rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytyminen

214/2015 Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä

 

Perustelumuistio valtioneuvoston asetuksesta rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä (pdf)

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta (pdf)

Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista (pdf)

Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja rakentamisen työnjohtajien kelpoisuudesta (pdf)

Pääsuunnittelijan ja työnjohtajan tehtävät

Valtioneuvoston asetus pääsuunnittelijan ja työnjohtajan tehtävistä (pdf)

Perustelumuistio valtioneuvoston asetuksesta pääsuunnittelijan ja työnjohtajan tehtävistä (pdf)

 

Rakentamisen suunnitelmat ja selvitykset

216/2015 Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä
 

Perustelumuistio ympäristöministeriön asetuksesta rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä  (pdf)

Ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä (pdf)

Rakennustyön aikainen valvonta

   

Ympäristöministeriön ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta (pdf)

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 29.12.2016 klo 12.36, päivitetty 20.3.2020 klo 13.52