Gå till innehållet

Konstruktioners hållfasthet och stabilitet

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se till att byggnaden projekteras och uppförs så att konstruktionerna är hållfasta och stabila, lämpar sig för förhållandena på byggplatsen och håller byggnadens hela planerade livslängd. Projekteringen och dimensioneringen av de bärande konstruktionerna ska bygga på reglerna för konstruktionernas mekanik och allmänt godtagna projekteringsgrunder eller på tillförlitliga provresultat eller andra tillgängliga uppgifter. Byggnader ska uppföras med lämpliga byggprodukter med avseende på konstruktionernas hållfasthet och stabilitet.

En byggnad ska projekteras och uppföras så att belastningen på byggnaden under byggtiden och vid användning inte orsakar ras eller formförändringar som skadar hållfastheten eller stabiliteten. Belastningarna får inte heller skada andra delar i byggnaden eller byggnadens installationer eller fasta utrustning. Dessutom ska en byggnad projekteras och uppföras så att en skada på konstruktionerna till följd av en yttre orsak inte är oproportionellt stor i förhållande till den händelse som orsakat skadan.

De väsentliga tekniska kraven för bärande konstruktioner uppfylls då konstruktionerna projekteras och utförs i enlighet med eurokoderna samt tillhörande nationella val. Det är möjligt att tillämpa ett annat projekterings- och utförandesystem, om projekteringen och utförandet leder till att de väsentliga tekniska kraven för konstruktionernas hållfasthet och stabilitet, funktionsduglighet och livslängd uppfylls.

Finskspråkiga anvisningar är gällande. Vi önskar att ni kontaktar miljöministeriet om det finns någon motstridhet mellan svensk och finsk text i anvisningar.

Om ni hittar någon motstridighet med finska anvisningar, var så vänlig och underrätta om avvikelser.

 

Finlands byggbestämmelsesamling, hållfasthet och stabilitet

Bestämmelser där föreskrifter och anvisningar ingår

Anvis ning

Bakgrundsmaterial

Miljöministeriets förordning om bärande konstruktioner 477/2014

3/16 miljöministeriets förordning om nationella val beträffande dimensioneringsgrunder för bärande konstruktioner vid tillämpning av standarden SFS-EN 1990

Dimensioneringsgrunder för bärande konstruktioner, bestämmelser och anvisningar, 2016

 

Miljöministeriets förordningar om nationella val beträffande laster på konstruktioner:

4/16 miljöministeriets förordning om nationella val beträffande volymvikter, egenvikt och nyttolaster för byggnader vid tillämpning av standarden SFS-EN 1991-1-1

5/16 miljöministeriets förordning om nationella val beträffande påfrestningar på konstruktioner utsatta för brand vid tillämpning av standarden SFS-EN 1991-1-2

6/16 miljöministeriets förordning om nationella val beträffande snölaster vid tillämpning av standarden SFS-EN 1991-1-3

7/16 miljöministeriets förordning om nationella val beträffande vindlaster vid tillämpning av standarden SFS-EN 1991-1-4

8/16 miljöministeriets förordning om nationella val beträffande temperaturpåverkan vid tillämpning av standarden SFS-EN 1991-1-5

9/16 miljöministeriets förordning om nationella val beträffande laster under byggskedet vid tillämpning av standarden SFS-EN 1991-1-6

10/16 miljöministeriets förordning om nationella val beträffande olyckslaster på bärande konstruktioner vid tillämpning av standarden SFS-EN 1991-1-7

11/16 miljöministeriets förordning om nationella val beträffande last av kranar och andra maskiner vid tillämpning av standarden SFS-EN 1991-3

12/16 miljöministeriets förordning om nationella val beträffande laster på silor och behållare vid tillämpning av standarden SFS-EN 1991-4

Laster pä bärande konstruktioner, bestämmelser och anvisningar, 2019

Utökad anvisning NB EN 1991-1-1 punkt 10

 

Betongkonstruktioner, anvisningar, 2016

 

  Konstruktioner av betongblock, anvisningar, B9 (1993)  

 

Stålkonstruktioner, anvisningar, 2019

CEN/TC 250/SC3 har konstaterat en säkerhetsbrist i standarden EN 1993-1-4 gällande standardens punkt 5.4.2.1, knäckningskurvor. SC3 rekommenderar att värdena i tabell 5.3 på korrigeringssidan prA2:2019 ska tillämpas i stället för standardens tabell 5.3. www.eurocodes.fi

 

Samverkanskonstruktioner i stål och betong, anvisningar, 2016

 

 

Träkonstruktioner, anvisningar, 2016

 

 

Murade konstruktioner, anvisningar, 2016

 

Miljöministeriets förordning om geokonstruktioner, 465/2014

13/16 miljöministeriets förordning om nationella val beträffande allmänna regler för dimensionering av geotekniska konstruktioner vid tillämpning av standarden SFS-EN 1997-1

Projektering av geokonstruktioner, bestämmelser och anvisningar, 2018

 

 

Aluminiumkonstruktioner, anvisningar, 2018

 

Väsentliga tekniska krav som gäller byggrodukter

125/2016 miljäministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för svetsbart armeringsstål och armeringsnät

   

 

Mer information:

Jukka Bergman, byggnadsråd, tfn 0295 250 057, fornamn.efternamn@ym.fi
Jorma Jantunen, byggnadsråd, tfn 0295 250 105, fornamn.o.efternamn@ym.fi (betongkonstruktioner, träkonstruktioner och murade konstruktioner)

 

Publicerad 29.12.2016 kl. 12.37, uppdaterad 17.12.2019 kl. 15.40