Gå till innehållet

Planering och tillsyn

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se till att byggnaden planeras och byggs i enlighet med de bestämmelser och föreskrifter som gäller byggande samt i enlighet med det beviljade tillståndet. Den som påbörjar ett byggprojekt ska ha tillräckliga förutsättningar att genomföra projektet med hänsyn dess svårighetsgrad. Den som påbörjar ett byggprojekt ska också se till att det för byggprojektets del finns projekterare och arbetsledare som uppfyller behörighetsvillkoren och att även andra aktörer inom byggprojektet har tillräcklig sakkunskap och yrkesskicklighet med hänsyn till uppgifternas svårighetsgrad.

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet ska övervaka byggandet med tanke på det allmänna intresset samt för sin del se till att det som bestäms i denna lag och med stöd av den iakttas i samband med byggandet.  När tillsynsuppgiftens omfattning och art bedöms ska beaktas byggprojektets svårighetsgrad, sakkunskapen och yrkesskickligheten hos tillståndssökanden och de personer som ansvarar för planeringen och genomförandet av projektet samt övriga omständigheter som inverkar på behovet av tillsyn.

Byggnadsarbete ska utföras så att det uppfyller kraven i de bestämmelser och föreskrifter som gäller byggande och kraven på god byggnadssed.

Myndigheternas tillsyn över ett byggnadsarbete börjar när det tillståndspliktiga byggnadsarbetet påbörjas och upphör i och med slutsynen. Tillsynen gäller, i de arbetsskeden och i den omfattning som myndigheten bestämmer, omständigheter som är av betydelse för ett gott slutresultat av byggandet.

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se till att det på byggplatsen förs ett inspektionsprotokoll för bygget. De ansvariga för olika byggnadsskeden som det avtalats om i bygglovet eller vid det inledande mötet samt de som inspekterat arbetsskedena ska verifiera inspektionerna i inspektionsprotokollet för bygget. De anteckningar som görs i inspektionsprotokollet för bygget utgör en beskrivning av förloppet för hela byggnadsarbetet, från att förutsättningarna för att påbörja byggnadsarbetet har konstaterats till att en utförlig sammanfattning av inspektionsprotokollet bifogas som bilaga till det slutsynsprotokoll som upprättats för byggnadstillsynsmyndigheten i samband med slutsynen.

Den gällande byggbestämmelsesamlingen, planering och arbetsledning

Förordning

Bakgrundsmaterial

Anvisning

Bestämmande av svårighetsklassen för projekteringsuppgifter vid byggande

214/2015, Statsrådets förordning om bestämmande av svårighetsklassen för projekteringsuppgifter vid byggande (pdf)

Handläggare Antti Salonen
 

Promemoria för statsrådets förordning om bestämmande av svårighetsklassen för projekteringsuppgifter vid byggande (på finska, pdf)

Miljöministeriets anvisning om byggnadsprojekterares behörighet (pdf)

Miljöministeriets anvisning om svårighetsklasser för arbetsledningsuppgifter (pdf)

Miljöministeriets anvisning om svårighetsklassen för arbetsledaruppgifter vid byggande och om arbetsledares behörighet (pdf)

Huvudprojekterarens och ansvariga arbetsledarens uppgifter

215/2015,  Statsrådets förordning om ändring av markanvändnings- och byggförordningen (pdf)

Promemoria för Statsrådets förordning om ändring av markanvändnings- och byggförordningen  (på finska, pdf)

 

Planer och utredningar för byggande

   

216/2015, Miljöministeriets förordning om planer och utredningar som gäller byggande (pdf)

Motivationspromemoria för miljöministeriets förordning om planer och utredningar som gäller byggande  (på finska, pdf)

Miljöministeriets anvisning om planer och utredningar som gäller byggande (pdf)

Tidig tillsyn av byggnadsarbete

   
    Miljöministeriets anvisning om utförande av och tillsyn över byggnadsarbete (pdf) 

Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@ym.fi.

Publicerad 29.12.2016 kl. 12.37, uppdaterad 7.1.2020 kl. 13.35