Gå till innehållet

Säkerhet vid användning

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se till att byggnaden på det sätt som användningsändamålet förutsätter projekteras och uppförs så att det är tryggt att använda och underhålla den. Byggnaden samt dess utomhusmiljö och förbindelsegångar får inte vara förknippade med oacceptabel risk för olycka eller skada.

Bedömning av acceptabel fara baseras på sedvanlig eller normalt förutsägbar användning av objektet.  Sådan användning inkluderar inte medvetet eller avsiktligt risktagande av användare.

Kravet på säkerhet vid användning hänvisar till tre stora riskgrupper:

  1. Risker för att ramla, halka, falla; risker för sammanstötning och klämning för rörlig användare samt slag, skärskador och klämskador orsakade av rörligt objekt eller lossnande delar av detta;
  2. Brand-, el- och explosionsolyckor; bestämmelser om brandsäkerhet finns i miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet. Bestämmelser om elsäkerhet finns i elsäkerhetslagen och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den.
  3. Olyckor förorsakade av fordons rörelse i byggnader och på byggplatser.

Den gällande byggbestemmelsesamlingen, säkerhet vid använding

Förordning

Bakgrundsmaterial

1007/2017 Miljöministeriets förordning om säkerhet vid användning av byggnader

Handläggare Tomi Marjamäki

 

Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 29.12.2016 kl. 12.39, uppdaterad 8.1.2020 kl. 11.54