Suomen rakentamismääräyskokoelma

Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellään rakentamista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta. Tarkemmat rakentamista koskevat säännökset ja ohjeet on koottu Suomen rakentamismääräyskokoelmaan.

Asetuksena annetut ja Suomen rakentamismääräyskokoelmaan kootut rakentamista koskevat säännökset ovat velvoittavia. Ministeriön antamat ohjeet sen sijaan eivät ole velvoittavia.

Rakentamismääräyskokoelman määräykset ovat perinteisesti koskeneet uuden rakennuksen rakentamista. Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä määräyksiä on sovellettu vain siltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen osan mahdollisesti muutettava käyttötapa ovat edellyttäneet (ellei määräyksissä ole nimenomaisesti määrätty toisin). Rakentamista koskevien määräysten soveltaminen on tarkoitettu joustavaksi siten kuin se rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Olemassa olevia rakentamiskokoelman määräyksiä sovelletaan viiden vuoden siirtymäaikana kuten tähänkin asti. Sitä mukaa, kun rakentamismääräyskokoelman osia uudistetaan, kustakin uudesta asetuksesta käy suoraan ilmi, koskeeko se uuden rakennuksen rakentamista vai rakennuksen korjaus tai muutostyötä. 

Rakennustuotteen kelpoisuus rakentamisessa käytettäväksi osoitetaan CE-merkinnällä, mikäli rakennustuote kuuluu harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan tai sillä on eurooppalainen tekninen arviointi (ETA). Jos rakennustuotteen kelpoisuutta ei voida osoittaa EU:n rakennustuoteasetuksen mukaisesti CE-merkinnällä, valmistaja voi halutessaan osoittaa kelpoisuuden vapaaehtoisella tyyppihyväksynnällä, varmennustodistuksella tai valmistuksen laadunvalvonnalla.

Rakennusten kantavia rakenteita ja pohjarakenteita koskevat rakentamismääräykset uudistuvat syyskuussa.

A Yleinen osa

Rakentamismääräys Taustamateriaalit
A1 (2006) Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus, määräykset ja ohjeet
Valmistelija Pekka Lukkarinen

Rakentamisen valvontaa ja teknistä tarkastusta koskevat määräykset muuttuivat vuonna 2006. Muutoksiin johtivat tapahtuneet rakennesortumat ja suuronnettomuuden vaaratilanteet. Tärkeintä on, että erityismenettelyn tarve harkitaan riskiarvion avulla.

Faktaa Rakentamisesta. Erityismenettely rakentamisen riskinhallintaan (pdf)
A2 (2002) Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat, määräykset ja ohjeet
Valmistelija Pekka Lukkarinen
A4 (2000)  Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, määräykset ja ohjeet
Valmistelija Katja Outinen
A5 (2000) Kaavamerkinnät, määräykset
Valmistelija Antti Irjala

B Rakenteiden lujuus

B1 (1998) Rakenteiden varmuus ja kuormitukset, määräykset
Valmistelija Jukka Bergman
B2 (1990) Kantavat rakenteet , määräykset
Valmistelija Jorma Jantunen
B2 2007 Kantavat rakenteet, muutos
Valmistelija Jorma Jantunen
B3 (2004) Pohjarakenteet, määräykset ja ohjeet
Valmistelija Jukka Bergman
B4 (2005) Betonirakenteet, ohjeet
Valmistelija Jorma Jantunen
B4 (2009) Betonirakenteet, muutos
Valmistelija Jorma Jantunen
B5 (2007) Kevytbetoniharkkorakenteet, ohjeet
Valmistelija Jorma Jantunen

B6 (1989),Teräsohutlevyrakenteet, ohjeet
B6 Standardit 2001
Valmistelija Jukka Bergman

B7 (1996) Teräsrakenteet , ohjeet
B7 Standardit 2001
Valmistelija Jukka Bergman

B8 (2007) Tiilirakenteet, ohjeet
Valmistelija Jorma Jantunen
B9 (1993) Betoniharkkorakenteet, ohjeet
Valmistelija Jorma Jantunen
B10 (2001) Puurakenteet, ohjeet
Valmistelija Jorma Jantunen

C Eristykset

C1 (1998) Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa, määräykset ja ohjeet
Valmistelija Ari Saarinen
C2 (1998) Kosteus, määräykset ja ohjeet
Valmistelija Katja Outinen

C3 (2010) Rakennuksen lämmöneristys, määräykset
Valmistelija Pekka Kalliomäki

C4 (2003) Lämmöneristys, ohjeet
Valmistelija Pekka Kalliomäki

D LVI JA energiatalous

D1 (2007) Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot , määräykset ja ohjeet
Valmistelija Kaisa Kauko
D1 (2010) Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot , määräykset ja ohjeet, muutos
Valmistelija Kaisa Kauko
D2 (2010) Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet
Valmistelija Pekka Kalliomäki
D2 (2012) Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet
Valmistelija Pekka Kalliomäki
D2 (2012) perustelumuistio (pdf)
D3 (2010) Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet
Valmistelija Pekka Kalliomäki

Esimerkki rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskelmasta (pdf)

Tasauslaskentaopas 2010  (pdf)

Tasauslaskentaopas 2007 (pdf)

Tasauslaskin 2007   (versio helmikuu 2009) (xls)

D3 Tasauslaskin 2010 (versio helmikuu 2009) (xls)

D3-2010 LTO-laskin Tasauslaskimeen (versio lokakuu 2009) (xls)

D3 (2012) Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet
Valmistelija Pekka Kalliomäki

Valmistelija Pekka Kalliomäki

D3 kesäajan lämpötilojen laskentaopas (syyskuu 2012) (pdf
Testivuosien kuvaus (2012) (pdf)
Säätiedot Jyväskylä (2012) (xls)
Säätiedot Sodankylä  (2012) (xls)
Säätiedot Vantaa (2012)  (xls)

D3 muutosten (27.2.2013) perustelumuistio (pdf)

Tasauslaskentaopas 2012 (pdf)

D3 (2012) perustelumuistio (pdf)

D3 LTO-laskin 2012, versio marraskuu 2011  (xls)

D3 Tasauslaskin 2012 (versio joulukuu 2012)  (xls)

D3 muistion tekninen liite (2012) (pdf)

Energiamuotojen kerroin (Aalto yliopiston teknillinen korkeakoulu, pdft)

 D4 (1978)LVI-piirrosmerkit, ohjeet
Valmistelija Kaisa Kauko

D5 (2007) Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta, ohjeet
Valmistelija Pekka Kalliomäki

D5 (2012) Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystarpeen laskenta,  ohjeet
Valmistelija Pekka Kalliomä

Lämpöpumppujen energialaskentaopas 3.10.2012 (pdf, 1 mt)

Jäähdytysjärjestelmien energialaskentaopas 2011 (pdf)

Lämmitysjärjestelmien laskentaopas 2012 (pdf, 2 mt)

Aurinkolämmön laskentaopas 2012  (VTT, pdf)

Viivamaisten lisäkonduktanssien laskentaopas 2012 (3 Mt)

D6 (1990) Kvv-työnjohtaja, määräykset - Korvattu osalla A1.

 D7 (1997) Kattiloiden hyötysuhdevaatimukset, määräykset
Valmistelija Pekka Kalliomäki

Rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen korjaus- ja muutostöissä
Valmistelija Jyrki Kauppinen

E Rakenteellinen paloturvallisuus

E1 (2002) Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet
Valmistelija Jorma Jantunen
E1 (2011) perustelumuistio (pdf)
E1 (2011) Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet
Valmistelija Jorma Jantunen
sidan 12, Tabell 5.2.1 Anvisning: våningnsareal skall ersättas med lägenhetsareal
E2 (2005) Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus, ohjeet
Valmistelija Jorma Jantunen
E3 (1988) Pienet savuhormit, ohjeet
Valmistelija Jyrki Kauppinen

E3 (2007) Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet
Valmistelija Jyrki Kauppinen

RakMK E3 (2007) siirtymäaika 1.9.2009 asti, jota ennen vireille tulleisiin rakennushankkeisiin voidaan soveltaa RakMK E3 (1988).

E4 (2005) Autosuojien paloturvallisuus, ohjeet
Valmistelija Jorma Jantunen
E7 (2004) Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus, ohjeet
Valmistelija Jyrki Kauppinen
E8 (1985) Muuratut tulisijat, ohjeet
Valmistelija Jyrki Kauppinen
E9 (2005) Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuus, ohjeet
Valmistelija Jyrki Kauppinen

F Yleinen rakennussuunnittelu

F1 (2005) Esteetön rakennus, määräykset ja ohjeet
Valmistelija Erja Väyrynen
F2 (2001) Rakennuksen käyttöturvallisuus, määräykset ja ohjeet
Valmistelija Erja Väyrynen

G Asuntorakentaminen

G1 (2005) Asuntosuunnittelu, määräykset ja ohjeet
Valmistelija Pekka Lukkarinen

G2 (1998) Valtion tukema asuntorakentaminen, määräykset ja ohjeet

G2 (1998) Kumoaminen 1.3. 2010 alkaen
Valmistelija Anna Simola

Eurokoodit

Eurokoodit ovat kantavien rakenteiden suunnittelua koskevia eurooppalaisia standardeja, joiden soveltaminen eri maissa vaatii kansallisten liitteiden laatimista.

HUOM!
Standardin SFS-EN 1992-1-1 kansalliseen liitteeseen (asetuksen liite 7) on 11.1.2008 korjattu seuraavat kaksi kirjoitusvirhettä:

  • kohdassa 5.5 (s. 6) kertoimen k4 kaavassa miinus-merkki korjattu plus-merkiksi
  • kohdassa 6.4 (s. 7) viittaus muutettu standardiin EN 1992-1-1.

Standardin SFS-EN 1993-1-1 kansalliseen liitteeseen (asetuksen liite 9) on 14.02.2008 tehty korjaukset, jotka koskevat kohdassa 6.3.2.3 taulukossa 6.5 (FI) esitettyjä raja-arvoja tapauksessa, kun  h/b on suurempi kuin 2. Kaavoissa ollut yhtäläisyysmerkki on poistettu ja virheellinen suurempi kuin -merkki on korvattu pienempi kuin -merkillä

Energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano etenee: lähes nollaenergiarakentamisen määritelmä kirjattiin direktiivistä rakentamismääräyksiin – yksityiskohtainen vaatimustaso valmisteilla 25.8.2014
Suomen rakentamismääräyskokoelmaan on lisätty direktiivin mukainen lähes nollaenergiarakennuksen määritelmä sekä direktiivin mukainen maininta aikataulusta, jolla uudisrakentamisessa tullaan siirtymään lähes nollaenergiarakentamiseen.
Lue lisää
Julkaistu 23.6.2014 klo 9.37, päivitetty 25.8.2014 klo 14.33