Tietoa eurokoodeista

Eurokoodit (Eurocode) ovat kantavien rakenteiden suunnittelua koskevia eurooppalaisia standardeja, joiden soveltaminen eri maissa vaatii kansallisten liitteiden laatimista. Suomessa liitteiden laatimisesta vastaa ympäristöministeriö lukuun ottamatta muille hallinnonaloille kuuluvia osia, kuten siltarakenteita.

Eurokoodi-sarja koostuu 58 osasta. Eurokoodit sisältävät kokonaisvarmuuden määrittämisperiaatteet, erilaiset kuormat (kuten hyöty-, lumi- ja tuulikuormat), lämpö-, onnettomuus- ja nosturikuormitukset sekä yksityiskohtaiset ohjeet eri rakennusmateriaaleille.

Suomessa eurokoodit julkaisee Suomen Standardisoimisliitto SFS.

Eurokoodien käyttöönotto

Kutakin yksittäistä standardia voi käyttää kun sille on vahvistettu kansallinen liite. Tarvittavat kansalliset liitteet annetaan ympäristöministeriön asetuksina. Ensimmäinen, 15.10.2007 annettu asetus mahdollisti ensimmäisten talonrakennusta koskevien eurokoodien käytön 1.11.2007 alkaen. Sen jälkeen eurokoodien käyttömahdollisuutta on laajennettu antamalla uusia kansallisia liitteitä koskevia asetuksia.

Eurokoodien esistandardeja on aikaisemmin voinut käyttää yhdessä kansallisten soveltamisasiakirjojen kanssa. Esistandardit ovat nyttemmin korvautuneet lopullisilla eurokoodeilla. Ympäristöministeriö on asetuksellaan 30.3.2010 kumonnut antamansa kansalliset soveltamisasiakirjat.

Kantavien rakenteiden suunnittelua ja toteutusta koskeva siirtymäkauden ohjeistus

Ympäristöministeriön asetukset kantavista rakenteista ja pohjarakenteista tulivat voimaan 1.9.2014. Samalla kumottiin kantavien rakenteiden suunnittelua koskevat rakentamismääräyskokoelman B-osat, jotka oli annettu ministeriön asetuksella.

Asetusten mukaan kantavia rakenteita koskevat olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät, kun rakenteet suunnitellaan ja toteutetaan eurokoodien sekä niitä koskevien kansallisten valintojen mukaan. Muun suunnittelu- ja toteutusjärjestelmän soveltaminen on mahdollista, kun suunnittelu ja toteutus johtaa rakenteiden lujuuden ja vakauden, käyttökelpoisuuden ja käyttöiän kannalta olennaisten teknisten vaatimusten täyttymiseen.

Jatkossa eurokoodien rakenteiden suunnitteluperusteita, kuormia sekä geotekniikkaa koskevat kansalliset valinnat annetaan ympäristöministeriön asetuksina. Materiaalikohtaisia eurokoodiosia koskevat kansalliset liitteet annetaan ministeriön ohjeina. Asetukset ja ohjeet ovat parhaillaan valmistelussa.  

Tällä hetkellä voimassa olevat eurokoodien kansalliset liitteet, jotka on annettu ministeriön asetuksen tai asetuksen muutoksen liitteinä, ovat voimassa kunnes asianomainen kansallinen liite päivitetään.

Alla olevassa liitetiedostossa on annettu siirtymäkauden ohjeistusta kantavien rakenteiden suunnittelua ja toteutusta varten.

Help desk -sivusto

Eurokoodien käyttöönoton tukena on help desk -sivusto, jolle on koottu ajantasaista tietoa eurokoodien ja niiden kansallisten liitteiden valmistelusta.

Sivustolta löytyvät tiedot koodeihin liittyvästä koulutuksesta ja kirjallisuudesta. Help desk vastaa myös eurokoodeja koskeviin kysymyksiin.

Lisätietoja

Yli-insinööri Jukka Bergman, p. 0295 250 057, etunimi.sukunimi@ym.fi
Yli-insinööri Jorma Jantunen, p. 0295 250 105, etunimi.o.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 12.9.2014 klo 12.46, päivitetty 22.7.2016 klo 13.48